Publicerad: 30 november 2016

Forska nära verksamheten

Igår presenterade regeringen sin forskningspolitiska proposition. Vi har väntat länge på den men när vi nu ser resultatet kan vi från SKL och sektorns sida vara ganska nöjda med de förslag som presenterades.

Lena Dahl, vd för SKL

Redan propositionens namn – ”Kunskap i samverkan”, signalerar det som SKL länge efterfrågat. Det handlar om ett synsätt på forskning som en angelägenhet för hela samhället. Vi vill att forskning och innovation ska utgå från behov i verksamheter, och komma till praktisk nytta och användning i våra skolor, vår hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Exempel på hur detta ska ske är att regeringen vill se praktiknära forskning inom skolan, där lärosäten och huvudmän samverkar. Ett annat exempel är att pengar avsätts till forskarskolor för yrkesverksamma inom socialtjänsten, i syfte att stimulera till evidensbaserad praktik inom denna men också att akademisk forskning ska berikas av frågeställningar hämtade från verkligheten i det dagliga arbetet. Det finns också satsningar på klinisk behandlingsforskning och biobanker, och en förbättrad infrastruktur för forskning, allt ifrån register till olika anläggningar, som kan tillgängliggöras inte bara för akademins forskare, utan också för näringsliv och offentlig sektor.

Detta ligger i linje med det SKL vill se.

Vad vi inom kommuner och landsting behöver göra nu är att fortsätta hålla oss uppdaterade och involvera oss i samverkan med staten kring forskning och innovation. Vi behöver identifiera och prioritera forskningsbehov, och arbeta för att de ambitioner forskningspropositionen uttrycker blir verklighet och genomförs. Det gäller t.ex. inriktningar som forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, får ansvar för, som handlar om tillämpad välfärdsforskning och arbetsmiljöforskning. Det gäller också de ökade resurser som Vetenskapsrådet får för forskning om migration och integration. Det gäller också resursförstärkningarna som går till forskningsråden Vinnova och Formas, med inriktning på socialt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande, digitalisering och strategiska innovationsområden.

Allt detta är bra, nu gäller det att forskningspropositionen genomförs i enlighet med det som beskrivs och som vi länge efterlyst.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot