Publicerad: 11 oktober 2016

Mer måste till för minskade transportutsläpp

En av de viktigaste insatserna för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser och för att hejda den globala uppvärmningen är att öka det klimatsmarta resandet. Här krävs större statliga insatser än i dag.

Lena Dahl, tillförordnad vd på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från inrikestransporter. Bland dessa står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Kommuner, landsting och regioner byter därför snabbt ut fossila bränslen till förnybara i kollektivtrafiken. De arbetar också för att fler ska ställa bilen åt sidan och istället välja mer klimatsmarta trafikslag.

Den statliga Miljömålsberedningen föreslår nu ett mål om att kollektiv-, cykel- och gångtrafik ska stå för 25 procent av resorna i Sverige år 2025. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med i dag. Det är, tvärtemot vad det kanske låter, en stor ökning. Även om allt fler reser med kollektivtrafiken, så är det allt färre som cyklar.

Utöver lokala och regionala insatser måste staten göra mer än i dag för att målet ska nås. Miljömålsberedningen vill bland annat att staten satsar mer på stadsmiljöavtalen där staten medfinansierar lokala och regionala satsningar på utbyggd och förbättrad kollektivtrafik. Beredningen vill också att kommuner ska kunna ta ut lokala trängselavgifter från biltrafik, vilket ger incitament att välja andra trafikslag och tillför kommuner resurser till angelägna satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur.

Detta är bra förslag, men det krävs ännu mer från statens sida. En viktig insats är till exempel att lätta på regler så att det kan byggas fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen i städer och tätorter. Men framför allt måste staten satsa mer på infrastruktur, inte minst för spårbunden trafik. Vad gäller järnvägen är underhållet eftersatt sedan länge. På många håll i landet är järnvägen inte heller tillräckligt utbyggd. Det får färre människor att välja tåget i vardagsresandet framför bilen och flyget.

Sverige behöver, precis som alla andra länder, nu öka sitt engagemang i klimatfrågan. Det är ett ansvar vi har gentemot kommande generationer.

Lena Dahl

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot