Publicerad: 14 mars 2017

Ny agenda lyfter konkreta åtgärder för integration och etablering

Trots minskade flyktingströmmar står kommuner, landsting och regioner fortfarande inför en av de tuffaste utmaningarna på många år. Nu har arbetet börjat med att skapa jobb, utbildning och bostad till dem som fått uppehållstillstånd. I Agenda för integration och etablering av nyanlända listar SKL 65 konkreta åtgärder för att lyckas bättre med integration och etablering.

Lena Dahl

Vi har träffat representanter för kommuner och landsting över hela landet och från en rad olika verksamheter. Och även om utmaningarna skiljer sig åt, är behoven i stor utsträckning desamma.

Man efterlyser bättre samordning mellan stat, myndigheter och kommuner. Stelbenta regler och brist på dialog mellan statlig och lokal nivå förhindrar en snabb etablering i Sverige. Även bra planering och god framförhållning är avgörande för att kommuner, landsting och regioner ska lyckas i sina uppdrag. De statliga ersättningarna behöver förenklas och täcka de faktiska kostnaderna.

I övrigt behöver våra medlemmar få ta ett större ansvar hela vägen från asyl till etablering. Kommunerna ska kunna sätta in tidiga insatser och de bör ha ett större inflytande över etableringsinsatserna. Vi skulle vinna på att utnyttja de nätverk som redan finns mellan kommun, näringsliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle och slopa den statliga detaljstyrningen.

Men om vi menar allvar med att ta tillvara de nyanländas kompetens på arbetsmarknaden, måste vi också individanpassa etableringstiden, lösa valideringsproblemen, anpassa utbildningen och skapa tidiga kontakter med arbetsliv och praktik.

Dessutom behöver kompetensen att undervisa nyanlända elever stärkas och kompetensförsörjningen inom sfi säkras om vi ska klara vårt integrationsuppdrag. Och arbetet mot ohälsa måste prioriteras.

Många av de föreslagna åtgärderna är statens ansvar, men en hel del måste kommuner, landsting och regioner själva göra. En framgångsrik integration är ett gemensamt ansvar. Och vi har inte råd att misslyckas.

Agendan är antagen över blockgränserna och pekar på den enighet som finns hos våra medlemmar. Förhoppningsvis innebär det att den blir ett verkningsfullt instrument som kan bidra till att vi gör något bra av den unika möjlighet vi nu står inför.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot